سریال زیرخاکی (ZirKhaki) قصه این مجموعه درباره مردی است که دنبال «زیرخاکی» است و برای یا فتن گنج درگیر ماجراهای خنده داری می شود.